1. Chairman- Shri Krishna Prakash, IPS
 2. Members- Manish Anand
 3. Manoj Bhore
 4. Adrian D’souza
 5. Dhananjay Mahadik
 6. Manisha Akhare
 7. Gurmeet Singh
 8. Athlete Representatives:   Ajit Lakra
 9. Athlete Representatives:   Vikram Pillay

Advisory Board

 1. M M Somaya
 2. Joaquim Carvalho
 3. Mervyn Fernandes
 4. Devendra Walmiki
 5. Helen Mary
 6. Yuvraj Walmiki
 7. Sagar Singh Thakur
 8. Vikas Pillay
 9. Akash Chikte
 10. Javed Shaikh
 11. Rama Potnis
 12. Clarence Lobo- High-Performance Director