Hockey Maharashtra Committees 2023 -2024

 1. Krishna Prakash – President
 2. Manish S Anand – Gen Secretary
 3. Pervez Qureshi
 4. Manisha Akare
 5. Dhananjay Mahadik
 6. Helen Mary
 7. Poonam Durge
 8. Vaishali Saimon
 1. Adrian D’souza
 2. Dr Anita Kolhe
 3. Surekha Patil
 4. Surbhi Bhosale
 5. Nisha Nair
 6. Helen Mary
 1. Kailas Sonar
 2. Zarar Qureshi
 3. Ajij Sayyed
 4. Dhiraj Chavan
 5. Durgesh Pawar
 6. Maisha Akare
 7. Surbhi Bhosale

1.Vive Kale
2.Mahesh Khutale
3.Durgesh Pawar
4.Ms Deepa Chury
5.Surbhi Bhosale
6.Poonam Durge

1. Krishna Prakash
2. Manish S Anand
3. Pankaj Bharshakale
4. Mohan Bhandwale
5. Nisha Nair
6. Vaishali Saimon

1. Krishna Prakash
2. Manish S Anand
3. Pankaj Bharshakale
4. Kailas Sonar
5. Dhananjay Mahadik
6. Manoj Bhore

1. Ajit Lakra
2. Rahul Singh
3. Vikram Pillay
4. Adrian D’souza
5. Helen Mary
6. Devinder Walmiki
7. Dhananjay Mahadik
8. Yuvraj Walmiki
9. Sagar Singh Thakur
10. Vikas Pillay
11. Akash Chikte
12. Mahesh Bendbar
13. Chaitali Duberkar
Invitees Coaches of that particular team

1. Vikram Pillay
2. Sagar Singh Thakur
3. Ajit Lakra
4. Adrian D’souza
5. Vaishali Sul
6. Girish Pimpale
7. Siddharth Pandey
8. Devinder Walmiki
9. Yuvraj Walmiki
10. Helen Mary
Coaches of zones will be added as per their training Hockey India and Qualifications.

1. Krishna Prakash
2. Manish S Anand
3. Manoj Bhore
4. Kailash Sonar
5. Manisha Akare
6. Pervez Qureshi

1. Ajit Lakra
2. Vikram Pillay

 1. Shri Vikas Dhakne
 2. Adv Shishir Shivajirao Hiray
 1. Sagar Singh Thakur
 2. Gurmeet Singh Rao
 1. Chairman – Shri Krishna Prakash, IPS
 2. Convenor – Manoj Bhore
 3. Technical Director – Vikram Pillay
 4. Members – Manish S Anand
 5. Members – Clarence Lobo
 6. Members – Ajit Lakra
 7. Members – Sagar Singh Thakur
 8. Members – Akash Chikte
 9. Members – Viashali Sul
 10. Members – Reeta K M
 1. Chairman- Shri Krishna Prakash, IPS
 2. Members- Manish Anand
 3. Manoj Bhore
 4. Adrian D’souza
 5. Dhananjay Mahadik
 6. Manisha Akhare
 7. Gurmeet Singh
 8. Athlete Representatives:   Ajit Lakra
 9. Athlete Representatives:   Vikram Pillay
 1. M M Somaya
 2. Joaquim Carvalho
 3. Mervyn Fernandes
 4. Devendra Walmiki
 5. Helen Mary
 6. Yuvraj Walmiki
 7. Sagar Singh Thakur
 8. Vikas Pillay
 9. Akash Chikte
 10. Javed Shaikh
 11. Rama Potnis
 12. Clarence Lobo- High-Performance Director